UWAGA PRODUCENCI ROLNI:


ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO


ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ


 


1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przysługuje producentowi rolnemu.


2. Wnioski o zwrot podatku składa się dwa razy w roku, w terminach (zmiana od 1 stycznia 2012 r.):


- od 1 do ostatniego dnia lutego,


- od 1 do 31 sierpnia.


3. Wnioski są do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta oraz na stronie internetowej: www.minrol.gov.pl.


4. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.


 

 

                                                DOTACJE NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 

Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/133/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 27 października 2011r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wschowa informujemy, że istnieje możliwość składania wniosków o udzielenie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest.


Ubiegający się o dotację musi spełniać warunki określone w § 6 w/w Uchwały, czyli do wniosku powinien dołączyć:  • tytuł prawny do nieruchomości;

  • zgłoszenie do Starostwa Powiatowego we Wschowie zamiaru zmiany pokrycia dachowego;

  • pozytywną opinię Starosty Wschowskiego w sprawie zmiany pokrycia dachowego;

  • pisemną zgodę na wejście z robotami budowlanymi na teren nieruchomości;


Formularze wniosków można pobrać ze strony internetowej www.wschowa.pl ponadto są dostępne w  Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gmny wschowa oraz u Sołtysów.


 

Właścicielu nieruchomości  masz nowe obowiązki

 

KAŻDY WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI ZE WZGLĘDU NA PRZYJĘCIE PRZEZ ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY EKO-PRZYSZŁOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZORGANIZOWANIE SYSTEMU ZBIÓRKI I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH MA OBOWIĄZEK W TERMINIE

OD 01.02.2013 DO 15.02.2013 r ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ 

 

Podczas kwietniowej Sesji Rady Miejskiej przyjęto uchwałę dotyczącą utworzenia Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ". Celem będzie wspólne wykonywanie zadań publicznych polegających na prowadzeniu wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze gmin  położonych na terenie powiatów: nowosolskiego, wschowskiego i zielonogórskiego.


Zadania nałożone na gminy, wynikające z obowiązujących przepisów prawa regulujących sposób postępowania z odpadami komunalnymi, są możliwe do osiągnięcia tylko przy wspólnym działaniu. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Miejskiej we Wschowie na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2012r. pozytywnie zaopiniowała projekt przystąpienia Gminy Wschowa do Związku Międzygminnego pn. „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”, działającego w zakresie gospodarki odpadami.


Zadaniem związku jest prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi  i w tym celu organy organizacji, działając w imieniu związku:


1)  organizują system gospodarowania odpadami komunalnymi i obejmują nim wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy – członka Związku;


2)  ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych, obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;


3)  stwarzają warunki do tworzenia  punktów  selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych;


4)  zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;


5)  prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;


6)  udostępniają na stronach internetowych członków Związku i Związku Międzygminnego  oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o:


a)   podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,


b)   miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,


c)   osiągniętych przez Związek oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tj. Dz. U z 2005r Nr 236 poz. 2008 ze zm.)  i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2 przedmiotowej ustawy , wymaganych w danym roku kalendarzowym poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,


d)  punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów;


e)   zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm), zawierające nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz  adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy;


7)  dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Związku  w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:


a)   możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,


b)   potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,


c)   kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,


d)  liczby mieszkańców,


e)   liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1,  z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tj. Dz. U z 2005r,Nr 236.poz.2008 ze zm).w imieniu których Związek obowiązany jest  podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6‑12 przedmiotowej ustawy,


f)   ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Związku ,


g)   ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, odbieranych z terenu Związku , 

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE  http://www.eko-przyszlosc.pl/