Od sierpnia 2009 roku „Internetowe Centrum Edukacyjno- Oświatowe na wsi” mające swoją siedzibę w Siedlnicy nr 76 (budynek przy organistówce będącej własnością Parafii) działa pod nazwą WIOSKA INTERNETOWA! Wszystkie informacje dotyczące szkoleń i funkcjonowania Centrum na stronie internetowej www.wioskainternetowa.pl. Dodatkowych informacji na temat szkoleń udziela Pani Katarzyna Mazur w siedzibie Centrum.
W Centrum można bezpłatnie skorzystać z Internetu, szkoleń, drukarki, kserokopiarki oraz programów multimedialnych.
Godziny otwarcia: od godz. 17:00 do godz. 21:00 (poniedziałek – czwartek)

 

 Od 2007 roku działa w Siedlnicy "Internetowe centrum edukacyjno - oświatowe na wsi"

 


Projekt "Internetowe centra edukacyjno - oświatowe na wsi" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1a

Projekt realizowany przez Uniwersytet w Białymstoku w partnerstwie z Krajową Izbą Gospodarczą, Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Combidata Poland sp. z o.o. jest formą wsparcia adresowaną do społeczności lokalnych terenów wiejskich w zakresie pomocy w zdobywaniu informacji o możliwościach uzupełnienia wykształcenia, bezpośredniego realizowania procesów edukacyjnych wyborze form i metod kształcenia oraz pomocy w samokształceniu.

Zakładanym rezultatem projektu jest:

1. Utworzenie jak największej ilości współpracujących ze sobą centrów kształcenia na odległość, wyposażonych w nowoczesny sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu o parametrach umożliwiających optymalne korzystanie z dostępnych narzędzi, programów i metod kształcenia na odległość,

2. Zatrudnienie w centrach kształcenia na odległość wykwalifikowanego personelu którego zadaniem będzie pomoc w jak najlepszym wykorzystaniu zasobów i możliwości centrów,

3. Zgromadzenie w ramach centrów niezbędnych materiałów dydaktycznych wspomagających kształcenie na odległość (biblioteka multimedialna, programy edukacyjne, słowniki).(http://www.iceow.uwb.edu.pl)

 Podstawowe dane o "Internetowym centrum edukacyjno-oświatowym" w miejscowości Siedlnica

Województwo : lubuskie
Powiat : wschowski
Gmina : Wschowa
Miejscowość : Siedlnica 76
Kod : 67-400 Wschowa

Galeria zdjęć naszej siedziby

„ Internetowe centrum edukacyjno – oświatowe na wsi” w Siedlnicy znajduje się w budynku przy organistówce będącej własnością Parafii. Jednostką odpowiedzialną za funkcjonowanie Centrum jest Ochotnicza Straż Pożarna w Siedlnicy.

WYPOSAŻENIE CENTRUM:

5 stanowisk komputerowych działających w sieci + 1 stanowisko komputerowe(serwer),

Drukarka dla uczestników centrum,

Telefon i faks dla uczestników centrum,

Rzutnik i tablica na potrzeby szkoleń,

Encyklopedie i programy multimedialne:

pakiet do nauki języka angielskiego,

interaktywny kurs języka angielskiego,

słownik języka angielskiego (polsko-angielski, angielsko-polski),

ponadgimnazjalne programy z przedmiotów: chemia, matematyka, fizyka, biologia, przedsiębiorczość.

„Internetowe centrum edukacyjno – oświatowe na wsi” mające swoją siedzibę w Siedlnicy posiada swoją stronę internetową http://iceo.eduportal.pl/, na której po zalogowaniu otwiera się strona zawierająca wykaz szkoleń, z których mogą skorzystać mieszkańcy Siedlnicy, m in.:

Praca z programem Word – poziom podstawowy, zaawansowany,

Praca z programem Excel – poziom podstawowy, zaawansowany,

Praca z programem Visual Basic.NET,

Praca z programem Visual C#,

Zasady wdrażania infrastruktury sieciowej Microsoft Windows Serwer,

Zasady wdrażania infrastruktury Active Directory Microsoft Windows Serwer,

Praca z programem Power Point,

Internet – zasady, bezpieczeństwo w sieci,

Usługi turystyczne na obszarach wiejskich,

Organizacja i zarządzanie gospodarstwem rolnym,

Produkcja roślinna,

Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych,

Prowadzenie negocjacji,

Umiejętności sprzedaży,

Planowanie i prowadzenie zebrań,

Asertywność,

Podstawy technik informatycznych,

Komunikacja,

Controling,

Marketing,

Tworzenie stron WWW itp.

Ponadto uczestnicy centrum mogą skorzystać z poradników dotyczących n/w tematów:

Produkcja zwierzęca

Poradnik zawiera zagadnienia dotyczące budynków i budowli dla potrzeb produkcji zwierzęcej, wymagań dotyczących dobrostanu i ochrony zwierząt oraz mechanizacji procesu produkcji.

Poradnik do zajęć edukacyjnych z zakresu technologii produkcji zwierzęcej – bydło

Poradnik do zajęć edukacyjnych z zakresu technologii produkcji zwierzęcej – wybrane gatunki.

Poradnik do zajęć edukacyjnych z zakresu technologii produkcji zwierzęcej – trzoda chlewna.

Poradnik do zajęć edukacyjnych z zakresu anatomii i fizjologii zwierząt.

Poradnik do zajęć edukacyjnych z zakresu żywienia zwierząt.

Produkcja roślinna

Poradnik do zajęć edukacyjnych z zakresu podstaw produkcji roślinnej

Poradnik do zajęć edukacyjnych dotyczący zastosowania maszyn i urządzeń w produkcji roślinnej

Poradnik do zajęć edukacyjnych z zakresu technologii produkcji roślin okopowych

Poradnik do zajęć edukacyjnych z zakresu technologii produkcji zbóż

Poradnik do zajęć edukacyjnych z zakresu technologii produkcji roślin przemysłowych

Poradnik do zajęć edukacyjnych z zakresu produkcji pasz

Organizacja i zarządzanie gospodarstwem rolnym

Poradnik będzie pomocny w poznaniu podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości rolniczej

Poradnik do zajęć edukacyjnych z zakresu marketingu i zarządzania w gospodarstwie rolnym

Poradnik zawiera informacje z zakresu wymogów organizacyjno-rawnych dla prowadzenia działalności rolniczej

Poradnik zawiera informacje w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej

Usługi turystyczne na obszarach wiejskich

Poradnik do zajęć edukacyjnych z zakresu Agroturystyki

Poradnik zawiera zagadnienia prawno-organizacyjne dotyczące usług noclegowych i żywieniowych oraz organizacji imprez turystyczno-rekreacyjnych, a także prowadzenia działalności agroturystycznej w gospodarstwach rolnych

Poradnik do zajęć edukacyjnych z zakresu Turystyki na obszarach wiejskich

Projekt realizowany przez Uniwersytet w Białymstoku w partnerstwie z :